Trục

Specifies the axes to be displayed in the chart.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Axes (Charts)


Trục chính

Trục X

Hiển thị trục X dạng một đường thằng có các phân nhỏ.

Trục Y

Hiển thị trục Y dạng một đường thằng có các phân nhỏ.

Trục Z

Hiển thị trục Z dạng một đường thằng có các phân nhỏ. Trục này chỉ hiển thị trên đồ thị ba chiều (3D).

Trục phụ

Hãy sử dụng vùng này để gán một trục phụ cho đồ thị. Nếu một dãy dữ liệu đã được gán cho trục này, LibreOffice tự động hiển thị trục và nhãn tương ứng. Cũng có thể tắt thiết lập này về sau. Nếu chưa gán dữ liệu cho trục này, và bạn kích hoạt vùng này, các giá trị của trục Y chính cũng được áp dụng cho trục phụ.

Trục X

Hiển thị một trục X phụ trên đồ thị.

Trục Y

Hiển thị một trục Y phụ trên đồ thị.

Biểu tượng Gợi ý

Trục chính và trục phụ có thể hiển thị khoảng co giãn (kích cỡ phân nhỏ) khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể đặt trục này có khoảng kích cỡ 2 cm, còn trục khác có 1,5 cm.


Please support us!