Nhãn dữ liệu

Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels.

Nếu một phần tử của một chuỗi dữ liệu được chọn, lệnh này làm việc chỉ trên chuỗi dữ liệu đó. Nếu không có phần tử nào được chọn, lệnh này làm việc trên mọi chuỗi dữ liệu

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Chọn thẻ Định dạng > Định dạng vùng chọn > Điểm dữ liệu/Dãy dữ liệu > Nhãn dữ liệu (cho dãy dữ liệu và điểm dữ liệu) (Đồ thị)


Hiện giá trị dạng số

Hiển thị giá trị tuyệt đối của điểm dữ liệu.

Định dạng số

Mở hộp thoại để chọn định dạng số.

Hiện giá trị dạng phần trăm

Hiển thị phần trăm của điểm dữ liệu trong mỗi cột.

Định dạng phần trăm

Mở hộp thoại để chọn định dạng phần trăm.

Hiện phân loại

Hiển thị nhãn văn bản của điểm dữ liệu.

Hiện khoá chú giải

Hiển thị biểu tượng chú giải bên cạnh mỗi nhãn điểm dữ liệu.

Dấu tách

Chọn dấu tách các chuỗi văn bản của cùng một đối tượng.

Vị trí

Đặt vị trí của nhãn dữ liệu tương đối với đối tượng.

Hướng của văn bản

Lựa chọn hướng của một đoạn văn bản sử dụng chức năng bài trí văn bản phức tạp. Chức năng này chỉ có thể sử dụng nếu như hỗ trợ cho bài trí văn bản phức tạp được chọn.

Xoay văn bản

Click in the dial to set the text orientation for the data labels.

Enter the counterclockwise rotation angle for the data labels.

Please support us!