Chú giải

Opens the Legend dialog, which allows you to change the position of legends in the chart, and to specify whether the legend is displayed.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Legend (Charts)

Chọn thẻ Định dạng > Chú giải > Vị trí (Đồ thị)


Để hiển thị hay ẩn một chú giải, nhấn vào biểu tượng Hiện/ẩn Chú giải trên thanh Định dạng.

Biểu tượng

Hiện/ẩn Chú giải

Hiển thị

Ghi rõ có nên hiển thị chú giải cho đồ thị hay không. Tùy chọn này chỉ hiện rõ nếu bạn gọi hộp thoại bằng cách chọn lệnh trình đơn Chèn > Chú giải.

Vị trí

Chọn vị trí của chú giải:

Trái

Định vị chú giải bên trái đồ thị.

Trên

Định vị chú giải bên trên đồ thị.

Phải

Định vị chú giải bên phải đồ thị.

Dưới

Định vị chú giải bên dưới đồ thị.

Hướng của văn bản

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Language settings - Languages.

Hướng của văn bản

Lựa chọn hướng của một đoạn văn bản sử dụng chức năng bài trí văn bản phức tạp. Chức năng này chỉ có thể sử dụng nếu như hỗ trợ cho bài trí văn bản phức tạp được chọn.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

Please support us!