Bảng Dữ liệu

Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Hộp thoại Bảng Dữ liệu không sẵn sàng nếu bạn chèn một đồ thị dựa vào bảng tính Calc hay bảng Writer.

Biểu tượng Ghi chú

Một số thay đổi sẽ hiển thị chỉ sau khi bạn đóng rồi mở lại hộp thoại.


Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Bảng dữ liệu đồ thị (Đồ thị)

Trên thanh Định dạng, nhấn vào

Biểu tượng

Dữ liệu Đồ thị


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Để thay đổi dữ liệu đồ thị

Khi bạn tạo một đồ thị dựa vào dữ liệu mặc định, hoặc khi bạn sao chép một đồ thị vào tài liệu, bạn cũng có thể mở hộp thoại Bảng Dữ liệu để gõ dữ liệu riêng. Đồ thị sẽ cập nhật động trong ô xem thử.

Đóng hộp thoại Dữ liệu Đồ thị để áp dụng các thay đổi trong dữ liệu. Chọn lệnh Sửa > Hủy bước để hủy bỏ các thay đổi.

  1. Chèn hay chọn một đồ thị không phải dựa vào dữ liệu ô đã tồn tại.

  2. Chọn lệnh Xem > Bảng Dữ liệu Đồ thị để mở hộp thoại Bảng Dữ liệu.

    The data series are organized in columns. The role of the left most column is set to categories or data labels respectively. The contents of the left most column are always formatted as text. You can insert more text columns to be used as hierarchical labels.

  3. Nhấn vào một ô trong hộp thoại, sau đó thay đổi nội dung của nó. Nhấn vào ô khác để xem thử nội dung đã thay đổi.

  4. Gõ tên của dãy dữ liệu vào hộp văn bản bên trên cột.

  5. Dùng các biểu tượng bên trên bảng, để chèn hay xoá hàng và cột. Đối với dãy dữ liệu có nhiều cột, chỉ có thể chèn hay xoá toàn dãy dữ liệu.

  6. Dãy dữ liệu trong đồ thị có cùng một thứ tự với bảng dữ liệu. Hãy dùng biểu tượng Chuyển dãy bên phải để chuyển đổi từ cột hiện thời sang cột bên phải.

  7. Các phân loại hay điểm dữ liệu trong đồ thị có cùng một thứ tự với bảng dữ liệu. Hãy dùng biểu tượng Chuyển hàng bên dưới để chuyển đổi từ cột hiện thời sang cột bên dưới.

Please support us!