Để truy cập hàm này...

Chọn lệnh Xem > Bảng dữ liệu đồ thị (Đồ thị)

Trên thanh Định dạng, nhấn vào

Biểu tượng

Dữ liệu Đồ thị

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

Chọn thẻ Định dạng > Chú giải > Vị trí (Đồ thị)

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Chọn thẻ Định dạng > Định dạng vùng chọn > Điểm dữ liệu/Dãy dữ liệu > Nhãn dữ liệu (cho dãy dữ liệu và điểm dữ liệu) (Đồ thị)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

Trên thanh Định dạng, nhấn vào

Biểu tượng

Horizontal Grids

Biểu tượng

Vertical Grids

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Choose Insert - Trend Line (Charts)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

Chọn hộp thoại Định dạng > Định dạng vùng chọn > Điểm dữ liệu(Đồ thị)

Chọn hộp thoại Định dạng > Định dạng vùng chọn > Dãy dữ liệu(Đồ thị)

Chọn thẻ Định dạng > Định dạng vùng chọn > Dãy dữ liệu > Tùy chọn(Đồ thị)

Choose Format - Title (Charts)

Chọn hộp thoại Định dạng > Định dạng vùng chọn > Tựa đề(Đồ thị)

Chọn hộp thoại Định dạng > Định dạng vùng chọn > Tựa đề(Đồ thị)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

Chọn thẻ Định dạng > Trục > Trục Y > Co giãn(Đồ thị)

Chọn thẻ Định dạng - Trục - Trục X > Vị trí (Đồ thị)

Chọn tab (Charts) Định dạng - Trục - Trục Y - Chỉnh vị trí

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

Chọn hộp thoại Định dạng > Nền đồ thị > Đồ thị(Đồ thị)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

Trên thanh Định dạng, nhấn vào

Biểu tượng

Sửa kiểu đồ thị

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

Biểu tượng

Horizontal Grids

Biểu tượng

Hiện/ẩn mô tả trục

Biểu tượng

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!