Tính năng LibreOffice Calc

LibreOffice Calc là một ứng dụng bảng tính cho bạn có thể sử dụng để tính, phân tích và quản lý dữ liệu. Cũng có khả năng nhập khẩu và sửa đổi bảng tính kiểu MS Excel.

Phép tính

LibreOffice Calc có sẵn nhiều hàm, gồm các hàm kiểu thống kê và ngân hàng, mà bạn có thể sử dụng để thực hiện phép tính phức tạp với dữ liệu.

Bạn có thể dùng liên kết Trợ lý hàm để giúp đỡ bạn tạo hàm riêng.

Phép tính « Nếu-thì »

Một tính năng hữu ích là khả năng xem ngay tức khắc kết quả của thay đổi được làm với một đoạn hàm chứa vài đoạn khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể xem kết quả khi thay đổi chu kỳ trong phép khoản vay có tác động lãi xuất hay số lượng trả lại. Hơn nữa, bạn có thể quản lý bảng lớn bằng cách sử dụng những kịch bản định sẵn khác nhau.

Chức năng cơ sở dữ liệu

Dùng bảng tính để sắp xếp, cất giữ, và lọc dữ liệu.

LibreOffice Calc cho bạn có khả năng kéo thả bảng từ cơ sở dữ liệu, hoặc dùng bảng tính như là nguồn dữ liệu để tạo thư mẫu trong LibreOffice Writer.

Sắp xếp dữ liệu

Vài cú nhấn chuột có thể sắp xếp lại bảng tính để hiển thị hay ẩn phạm vị dữ liệu khác nhau, hoặc định dạng phạm vị tùy theo điều kiện đặc biệt, hoặc tính nhanh tổng phụ và số tổng.

Đồ thị động

LibreOffice Calc cho bạn có khả năng hiển thị dữ liệu bảng tính dùng đồ thị động sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

Mở và lưu tập tin Microsoft

Dùng những bộ lọc LibreOffice để chuyển đổi tập tin Excel, hoặc mở và lưu theo nhiều định dạng khác nhau.

Please support us!