Thanh công cụ

Thanh Ảnh được hiển thị khi bạn chèn hay chọn ảnh trong bảng tính.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Lọc

Chế độ đồ hoạ

Liệt kê các thuộc tính xem cho đối tượng đồ họa đã chọn. Đối tượng nhúng hay đã liên kết trong tập tin hiện thời sẽ không thay đổi, chỉ ô xem của đối tượng.

Kiểu dáng ô

Chế độ đồ họa

Màu

Dùng thanh công cụ Màu để chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng đã chọn.

Độ trong suốt

Ghi rõ mức độ trong suốt của đối tượng đồ họa. Có thể đặt giá trị từ 0% (đục hoàn toàn) đến +100% (trong suốt hoàn toàn).

Biểu tượng

Độ trong suốt

Xén

Cho phép xén ô hiển thị ảnh được chèn vào. Chỉ ô hiển thị được sao chép: ảnh được chèn không thay đổi. Trước tiên, cần phải chọn một ảnh để xén.

Trong trình Impress hay Draw không hiển thị hộp thoại khi bạn nhấn vào biểu tượng này, nhưng bạn thấy tám móc xén. Mở trình đơn ngữ cảnh của một ảnh được chọn, sau đó chọn câu lệnh Thả ảnh, nếu bạn muốn sử dụng hộp thoại để xén.

Kéo bất cứ móc xén nào để xén ảnh.

biểu tượng

Xén

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Anchor

Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Icon Bring to Front

Nâng lên trên

Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Icon Send to Back

Hạ xuống dưới

Tới cận cảnh

Nâng đối tượng đã chọn lên bên trên văn bản.

Icon To Foreground

Lên trên

Về nền

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống bên dưới văn bản.

Icon To Background

Xuống dưới

Canh lề

Sửa đổi tình trạng chỉnh canh của các đối tượng đã chọn.

Biểu tượng

Canh lề

Please support us!