Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về bảng tính hiện có.

Vị trí trong tài liệu

Hiển thị số hiệu bảng hiện thời, và tổng số bảng trong bảng tính.

Kiểu dáng trang hiện có

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Thu Phóng

Ghi rõ hệ số thu phóng hiện thời theo đó hiển thị trang.

Chế độ chèn

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Chế độ chọn

Switches between different selection modes.

Sửa đổi Tài liệu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Chữ kí số

Cũng xem Các chữ kí số.

Công thức chuẩn, Ngày/Giờ, Cảnh báo lỗig

Hiển thị thông tin về tài liệu hiện thời, Mặc định là hiển thị Tổng (SUM) nội dung của các ô đã chọn.

Please support us!