Thanh công thức

Dùng thanh này để nhập công thức.

Hộp tên

Hiển thị tham chiếu cho ô hiện thời, phạm vi của các ô đả chọn, hoặc tên của vùng. Cũng có thể chọn phạm vi các ô, sau đó gõ vào Hộp tên tên cho phạm vi đó.

Hộp tổ hợp: vùng bảng tính

Hộp tên

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon

Trợ lý Hàm

Select Function

Insert a function of a cell range into the current cell. The function can be Sum, Average, Minimum, Maximum and Count. Click in a cell, click this icon, select the function in the drop down list and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the function value will be inserted, then click the icon. The function result is added at the bottom of the range.

Icon Select Function

Select Function

Hàm

Thêm một công thức vào ô hiện thời. Nhấn vào biểu tượng này, sau đó gõ công thức vào Trường nhập vào.

Icon

Hàm

Thôi

Xoá sạch nội dung của Trường nhập vào, hoặc thôi các thay đổi bạn đã làm trong công thức đã có.

Biểu tượng

Thôi

Chấp nhận

Chấp nhận nội dung của Trường nhập vào, sau đó chèn nội dung đó vào ô hiện thời.

Biểu tượng

Chấp nhận

Trường nhập vào

Gõ công thức bạn muốn thêm vào ô hiện thời. Cũng có thể nhấn vào biểu tượng Trợ lý hàm để chèn vào công thức một hàm đã xác định sẵn.

Please support us!