Thanh công cụ

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Thanh chuẩn

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.

Thanh định dạng

Thanh Định dạng chứa các lệnh cơ bản để tự định dạng trong tài liệu.

Thanh công cụ

Dùng thanh Công cụ để truy cập các lệnh thường dùng.

Thanh công thức

Dùng thanh này để nhập công thức.

Thanh vẽ

Trong ô Xem phác thảo, thanh Phác thảo chứa các công cụ sửa đổi thường dùng. Nhấn vào mũi tên kế bên biểu tượng nào để mở thanh công cụ chứa các lệnh thêm. Cũng có thể tách rời thanh công cụ thêm này.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Thanh công cụ

Thanh Ảnh được hiển thị khi bạn chèn hay chọn ảnh trong bảng tính.

Thanh thuộc tính đối tượng vẽ

Thanh Thuộc tính đối tượng vẽ chứa các lệnh định dạng và canh lề cho những đối tượng bạn chọn trong trang tính.

Thanh định dạng văn bản

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về bảng tính hiện có.

Chèn

Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở thanh công cụ Chèn , dùng đó bạn có thể thêm các đồ họa và ký tự đặc biệt vào bảng hiện thời.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!