Bắt đầu

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet.


Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

Chèn

Insert rows above or below the active cell. The number of rows inserted corresponds to the number of rows selected. If no row is selected, one row is inserted. The existing rows are moved downward.

Cột

Inserts columns to the left or to the right of the active cell. The number of columns inserted corresponds to the number of columns selected. If no column is selected, one column is inserted. The existing columns are moved to the right.

Insert Page Break

Lệnh này chèn các ngắt hàng hoặc cột tự làm vào bảng để đảm bảo rằng dữ liệu được in ra như ý bạn muốn. Bạn có thể chèn vào một ngắt trang nằm ngang phía trên, hoặc một ngắt trang nằm dọc ở bên trái của ô đang làm việc.

Delete Cells

Xoá hoàn toàn các ô, hàng hoặc cột được chọn. Các ô dưới hoặc bên phải sẽ thế chỗ cho các ô bị xoá. Lưu ý là các tuỳ chọn lúc xoá các ô sẽ được lưu và nạp lại trong lần gọi sau.

Deletes the selected rows.

Deletes the selected columns.

Delete Page Break

Chọn kiểu chỗ ngắt tự làm mà bạn muốn xoá.

Insert Sheet

Đặt các tuỳ chọn dùng khi chèn một bảng mới vào tài liệu. Bạn có thể tạo một bảng mới, hoặc chèn một bảng có sẵn trong một tập tin khác.

Insert Sheet at End

Adds a new sheet at end of the spreadsheet document.

Insert Sheet from file

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

External Links

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

Delete Sheet

Deletes the current sheet or selected sheets.

Clear Cells

Đặt nội dung cần xoá khỏi ô đang làm việc hoặc phạm vi các ô đã chọn. Áp dụng lên tất cả các bảng nếu nhiều bảng được chọn.

Cycle Cell Reference Types

Cycles between absolute and relative addressing of cell reference in the formula.

Fill Cells

Tự động điền nội dung cho các ô.

Named Ranges and Expressions

Cho phép bạn đặt tên cho mỗi phần riêng của tài liệu bảng tính. Bằng cách đặt tên cho mỗi phần riêng, bạn có thể dễ dàng điều hướng qua các tài liệu bảng tính và tìm thông tin cụ thể.

Named Ranges and Expressions

Cho phép bạn đặt tên cho mỗi phần riêng của tài liệu bảng tính. Bằng cách đặt tên cho mỗi phần riêng, bạn có thể dễ dàng điều hướng qua các tài liệu bảng tính và tìm thông tin cụ thể.

Sheet Comment Menu

Opens a submenu with comments commands.

Rename Sheet

Câu lệnh này mở một hộp thoại trong đó bạn có thể gán một tên khác cho trang tính hiện tại.

Hide Sheet

Hides the sheet.

Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Navigate Menu

Opens a submenu to navigate between sheets.

Sheet Tab Color

Opens a color selector window where you can assign a color to the sheet tab.

Sheet Events

LibreOffice Calc specific sheet events. You can assign a macro to each sheet event.

Please support us!