Bắt đầu

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

Kịch bản

Insert rows above or below the active cell.

Xoá nội dung

Inserts columns to the left or to the right of the active cell.

Insert Page Break

Lệnh này chèn các ngắt hàng hoặc cột tự làm vào bảng để đảm bảo rằng dữ liệu được in ra như ý bạn muốn. Bạn có thể chèn vào một ngắt trang nằm ngang phía trên, hoặc một ngắt trang nằm dọc ở bên trái của ô đang làm việc.

Xoá ô

Xoá hoàn toàn các ô, hàng hoặc cột được chọn. Các ô dưới hoặc bên phải sẽ thế chỗ cho các ô bị xoá. Lưu ý là các tuỳ chọn lúc xoá các ô sẽ được lưu và nạp lại trong lần gọi sau.

Delete Page Break

Chọn kiểu chỗ ngắt tự làm mà bạn muốn xoá.

Điền

Tự động điền nội dung cho các ô.

Xoá nội dung

Đặt nội dung cần xoá khỏi ô đang làm việc hoặc phạm vi các ô đã chọn. Áp dụng lên tất cả các bảng nếu nhiều bảng được chọn.

Xoá ô

Di chuyển hoặc chép một bảng tới vị trí khác trong tài liệu hoặc sang một tài liệu khác.

Bảng

Hiển thị các trang tính đã bị ẩn trước bởi lệnh Ẩn.

Xoá ô

Xoá bảng hiện thời sau khi đã xác nhận truy vấn.

Sheet Tab Color

Opens a window where you can assign a color to the sheet tab.

Lưu dạng

D'oh! You found a bug (text/shared/01/06140500.xhp#assignaction not found).

Please support us!