Dữ liệu

Dùng những câu lệnh nằm trong trình đơn Dữ liệu để chỉnh sửa dữ liệu của bảng tính hiện tại. Cũng có thể xác định phạm vi, sắp xếp và lọc dữ liệu, tính kết quả, phác thảo dữ liệu, và mở DataPilot.

Sort

Sắp xếp những hàng được chọn tùy theo các điều kiện bạn ghi rõ. LibreOffice tự động nhận ra và lựa chọn các phạm vi cơ sở dữ liệu.

Sắp xếp tăng dần

Trường kiểu văn bản được sắp xếp theo thứ tự abc (A-Z), còn trường thuộc số được sắp xếp theo con số (0-9).

Sắp xếp giảm dần

Trường kiểu văn bản được sắp xếp theo thứ tự abc (Z-A), còn trường thuộc số được sắp xếp theo con số (9-0).

AutoFilter

Tự động lọc phạm vi ô đã chọn, và tạo các hộp liệt kê hàng đơn trong đó bạn có thể chọn những mục cần hiển thị.

More Filters

Hiển thị các lệnh để lọc dữ liệu.

Define Range

Xác định một phạm vi cơ sở dữ liệu dựa vào những ô được chọn trên trang tính.

Select Range

Lựa chọn một phạm vi cơ sở dữ liệu mà bạn đã xác định dưới Dữ liệu > Xác định Phạm vi.

Cập nhật phạm vị

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

Bảng ưu tiên

Một bảng DataPilot cung cấp một bản tóm tắt về rất nhiều dữ liệu. Vậy bạn có thể sắp đặt lại bảng DataPilot để xem các bản tóm tắt khác nhau của dữ liệu.

Calculate

Commands to calculate formula cells.

Validity

Định nghĩa dữ liệu nào hợp lệ co một ô hay phạm vi ô đã chọn.

Subtotals

Tính tổng phụ cho mỗi cột bạn lựa chọn. LibreOffice sử dụng hàm SUM (tổng) để tự động tính các giá trị tổng phụ và tổng số tổng quát trong một phạm vi đã nhãn. Bạn cũng có thể sử dụng các hàm khác để làm phép tính này. LibreOffice tự động nhận ra một vùng cơ sở dữ liệu đã xác định khi bạn đặt con trỏ vào nó.

Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Streams

Create live data streams for spreadsheets.

XML Source

Import XML data in a spreadsheet.

Multiple Operations

Áp dụng cùng một công thức cho các ô khác nhau, nhưng với các giá trị tham số khác nhau.

Văn bản sang Cột

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Consolidate

Kết hợp dữ liệu từ một hay nhiều phạm vi ô độc lập, và tính một phạm vi mơi dùng hàm bạn ghi rõ.

Nhóm lại và Phác thảo

Bạn có thể tạo một phác thảo của dữ liệu, và nhóm lại các hàng và cột, để có khả năng co lại và giãn ra các nhóm bằng một cú nhấn chuột riêng lẻ.

Statistics

Use the data statistics in Calc to perform complex data analysis

Please support us!