Định dạng

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Number Format

Default number formats.

Định dạng Mặc định

Removes direct formatting from the selection.

Ô

Cho phép bạn ghi rõ các tùy chọn định dạng khác nhau và áp dụng các thuộc tính cho những ô đã chọn.

Hàng

Đặt chiều cao của hàng, và hiện thị hay ẩn các hàng đã chọn.

Cột

Đặt chiều rộng của cột và ẩn hay hiển thị những cột đã chọn.

Merge and Unmerge Cells

Opens a submenu for merging and unmerging cells.

Character

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Page Style

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể xác định diện mạo của tất cả các trang trong tài liệu.

Phạm vi in

Quản lý các phạm vi in. Chỉ những ô nằm bên trong các phạm vi in đều sẽ được in ra.

Conditional Formatting

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Sparkline

Opens a menu for sparklines formatting.

Image

Opens a submenu where you can choose commands to manipulate images.

Chart - Export as Image

Exports directly the chart as image. Select the image file type in the Save dialog.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Name

Gán tên cho đối tượng đã chọn, để bạn tìm nhanh đối tượng trong Bộ điều hướng.

Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Align Objects

Căn chỉnh những đối tượng sau sau cho phù hợp.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Lật

Lật đối tượng đã chọn theo chiều ngang hay dọc.

Group

Nhóm thì kết hợp các đối tượng đã chọn, để di chuyển hay định dạng dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Please support us!