Định dạng

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Định dạng Mặc định

Removes direct formatting from the selection.

Ô

Cho phép bạn ghi rõ các tùy chọn định dạng khác nhau và áp dụng các thuộc tính cho những ô đã chọn.

Hàng

Đặt chiều cao của hàng, và hiện thị hay ẩn các hàng đã chọn.

Cột

Đặt chiều rộng của cột và ẩn hay hiển thị những cột đã chọn.

Trang tính

Đặt tên trang tính và hiển thị hay ẩn những trang tính đã chọn.

Merge and Unmerge Cells

You can select a range of cells, then merge them into a single cell. Conversely, you can take a previously merged cell and divide it back into individual cells.

Page Style

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể xác định diện mạo của tất cả các trang trong tài liệu.

Phạm vi in

Quản lý các phạm vi in. Chỉ những ô nằm bên trong các phạm vi in đều sẽ được in ra.

Ký tự

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Đoạn văn

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Định dạng tự động

Hãy sử dụng câu lệnh này để áp dụng một Tự động Định dạng cho một vùng trang tính đã chọn, hoặc để xác định các Tự động Định dạng của mình.

Định dạng có điều kiện

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Align Objects

Căn chỉnh những đối tượng sau sau cho phù hợp.

Chỉnh canh (Đối tượng Văn bản)

Đặt các tùy chọn chỉnh canh cho vùng chọn hiện thời.

Sắp đặt

Changes the stacking order of the selected object(s).

Lật

Lật đối tượng đã chọn theo chiều ngang hay dọc.

Nhóm

Nhóm thì kết hợp các đối tượng đã chọn, để di chuyển hay định dạng dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Đồ họa

Mở một trình đơn con để chỉnh sửa các thuộc tính về đối tượng đã chọn.

Điều khiển

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Biểu mẫu

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Please support us!