Xem

Trình đơn này chứa các lệnh để điều khiển cách hiển thị tài liệu trên màn hình.

Chuẩn

Hiển thị chế độ Xem chuẩn của bảng tính.

Mở

Thanh công cụ

Mở một trình đơn phụ để hiển thị và ẩn các thanh công cụ khác nhau. Thanh công cụ chứa các biểu tượng và tùy chọn để giúp bạn truy cập nhanh đến các chức năng LibreOffice.

Thanh Công thức

Hiển thị hoặc ẩn đi thanh Công thức, dùng để nhập và sửa các công thức. Thanh Công thức là công cụ cực kỳ quan trọng khi làm việc với các bảng tính.

Thanh Trạng thái

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Phần đầu cột/hàng

Shows column headers and row headers.

Grid Lines for Sheet

Toggle the visibility of grid lines for the current sheet.

Tô sáng giá trị

Displays cell contents in different colors, depending on type.

Show Formula

Display the cell formula expression instead of the calculated result.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Làm đông

Chia trang tính ở góc trên bên trái ô được chọn, sau đó thì vùng ở góc trên bên trái không còn có khả năng cuộn lại.

Xẻ

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles in Calc

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Bộ điều hướng

Bật và tắt Bộ điều hướng. Bộ điều hướng là một cửa sổ neo được.

Function List

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04080000.xhp#function_list_text not found).

Nguồn dữ liệu

Liệt kê các cơ sở dữ liệu được đăng ký với LibreOffice, và cho phép bạn quản lý nội dung của các cơ sở dữ liệu đó.

Toàn màn hình

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Thu/Phóng

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom_text not found).

Please support us!