Sửa

Trình đơn này chứa các lệnh để chỉnh sửa nội dung của tài liệu hiện tại.

Hoàn tác

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Bước lại

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Lặp lại

Lặp lại câu lệnh mới làm. Chức năng này sẵn sàng trong cả hai mô-đun Writer và Calc.

Cắt

Gỡ bỏ và sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Chép

Sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Dán

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Chọn tất cả

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Tập tin

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Tìm và thay thế

Finds or replaces text or formats in the current document.

Thay đổi

Liệt kê các lệnh sẵn sàng để theo dõi thay đổi trong đời sống của bạn.

So sánh tài liệu

So sánh tài liệu hiện tại với một tài liệu khác mà bạn chọn. Trong hộp thoại sẽ mở, nội dung của tài liệu đã chọn được đánh dấu như mục xoá. Bạn cũng có thể chèn vào tài liệu hiện tại nội dung của tập tin đã chọn, bằng cách chọn các mục xoá thích hợp, nhấn vào nút Từ chối, sau đó nhấn vào nút Chèn.

Trộn tài liệu

Nhập khẩu vào tài liệu gốc những thay đổi được làm trong các bản sao của cùng một tài liệu. Các thay đổi trùng thì được trộn tự động.

Liên kết

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Sơ đồ ảnh

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Mở

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Sửa tập tin

Hãy dùng biểu tượng Sửa tập tin để kích hoạt hay ngừng kích hoạt chế độ chỉnh sửa.

Please support us!