Tập tin

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Tài liệu vừa mở

Liệt kê các tập tin vừa mở. Để mở một tập tin nào đó trong danh sách này, nhấn vào tên của nó.

Đóng

Đóng tài liệu hiện tại mà không thoát khỏi chương trình.

Trợ lý

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

Mẫu

Cho bạn có khả năng tổ chức và chỉnh sửa các mẫu, cũng như lưu tập tin hiện tại dạng mẫu.

Nạp lại

Thay thế tài liệu hiện thời bằng phiên bản đã lưu cuối cùng.

Phiên bản

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Lưu dạng

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Lưu tất cả

Lưu tất cả các tài liệu LibreOffice đã chỉnh sửa.

Xuất

Lưu tài liệu hiện tại với tên khác, định dạng khác và/hay vào vị trí bạn ghi rõ.

Gửi thư đính kèm PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Gửi

Gửi cho ứng dụng khác một bản sao của tài liệu hiên tại.

Xem thử trong trình duyệt

Tạo một bản sao tạm thời của tài liệu hiện tại theo định dạng HTML, sau đó mở trình duyệt Web mặc định để hiển thị tập tin HTML.

Xem thử trang

Hiển thị ô để xem thử trang được in ra, hoặc đóng ô xem trước.

In

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document and change printing options.

Properties

Hiển thị các thuộc tính về tập tin hiện tại, bao gồm thống kê như tổng số từ và ngày tháng tạo tập tin.

Chữ ký số

Thêm và gỡ bỏ các chữ ký thuật số vào/khỏi tài liệu của bạn. Cũng có thể sử dụng hộp thoại này để xem các chứng nhận.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!