Năm 19xx/20xx

Năm trong một mục ngày tháng thường được nhập vào bằng hai chữ số. Trong đó, năm này được quản lý bằng LibreOffice dưới dạng bốn chữ số, nhờ đó ta có thể tính chính xác kết quả về sự chênh lệch từ 1/1/99 tới 1/1/01 là 2 năm.

Điều này có nghĩa là nếu bạn nhập một ngày trong 1/1/30 hoặc cao hơn, ngày này sẽ được xử lý nội bộ dạng 1/1/1930 hoặc cao hơn. Tất cả các năm hai chữ số thấp hơn đều ứng dụng cho thế kỉ 20xx. Vì vậy, ví dụ như, 1/1/20 sẽ được chuyển thành 1/1/2020.

Please support us!