Chèn Dữ liệu bên Ngoài vào Bảng (WebQuery)

Với sự trợ giúp của bộ lọc nhập Truy vấn Trang Web (LibreOffice Calc), bạn có thể chèn các bảng từ tài liệu HTML vào trong một bảng tính Calc.

Bạn có thể dùng phương pháp tương tự để chèn các dãy được xác định bằng tên từ Calc hoặc một bảng tính MS Excel.

Phương pháp chèn sau đây có thể được áp dụng:

Chèn bằng Hộp thoại

  1. Đặt con trỏ vào ô sẽ được nhập dữ liệu mới.

  2. Choose Sheet - External Links. This opens the External Data dialog.

  3. Nhập địa chỉ URL của tài liệu HTML hoặc tên của bảng tính. Nhấn Enter khi bạn đã hoàn thành. Nhắp chuột vào nút ... để mở một hộp thoại chọn tập tin.

  4. Trong hộp danh sách lớn của hộp thoại, chọn vùng được đặt tên hoặc các bảng mà bạn muốn chèn.

  5. Bạn cũng có thể xác định rằng các vùng hay các bảng này được cập nhật sau mỗi n giây (mà n là một con số).

Bộ lọc nhập có thể tạo các tên cho vùng ô trên bánh đà. Trong khi định dạng được giữ nguyên đến mức có thể thì bộ lọc này lại không định nạp được bất kỳ bức ảnh nào.

Chèn bằng Bộ điều hướng

  1. Mở hai tài liệu: bảng tính LibreOffice Calc nơi dữ liệu ngoài sẽ được chèn vào (tài liệu đích) và tài liệu mà từ đó tài liệu ngoài được xuất (tài liệu nguồn).

  2. Trong tài liệu nguồn, hãy mở Bộ điều hướng.

  3. Trong hộp tổ hợp phía dưới của Bộ điều hướng, hãy chọn tài liệu nguồn. Lúc này, Bộ điều hướng sẽ hiển thị tên của các vùng và các vùng cơ sở dữ liệu hay các bảng có trong tài liệu nguồn.

  4. In the Navigator select the Insert as link drag mode Icon.

  5. Kéo dữ liệu ngoài mà bạn muốn từ Bộ điều hướng vào trong tài liệu đích.

Nếu bạn đã tải một tài liệu HTML với bộ lọc Truy vấn trang Web dưới dạng tài liệu nguồn, bạn sẽ thấy các bảng trong Bộ điều hướng, được đặt tên liên tiếp từ « HTML_bảng1 » trở đi, và có hai tên vùng đã được tạo ra:

Sửa dữ liệu ngoài

Please support us!