Đặt tên ô

Tên hợp lệ

Names in Calc can contain letters, numeric characters, and the underline character. Names must start with a letter or an underline character.

Ký tự đặc biệt được phép:

Các tên phải không được trùng với tham chiếu ô. Ví dụ, tên A1 là không hợp lệ vì A1 đã là tham chiếu ô cho ô bên trái phía trên cùng.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Names for cell ranges must not include blanks. Blanks are allowed within names for sheets and documents.

Đặt tên ô và công thức

Cách thuận tiện để tạo tham chiếu dễ đọc cho ô và vùng ô trong công thức là đặt tên cho vùng đó. Ví dụ, bạn có thể đặt tên cho vùng « A1:B2 » Bắt đầu. Sau đó bạn có thể viết một công thức chẩng hạn như « =SUM(Start) ». Thậm chí sau khi đã chèn hoặc xóa các hàng hay cột, LibreOffice vẫn gán cho các vùng này một tên xác định. Tên của vùng không được chứa bất kì một dấu cách nào.

Ví dụ, đọc một công thức về thuế hàng hóa sẽ dễ hơn nhiều nếu bạn viết nó dạng « = Số lượng * Thuế_tỉ lệ » thay vì viết « = A5 * B12 ». Trong trường hợp này, bạn sẽ đặt tên ô A5 là « Số lượng », và ô B12 là « Thuế_tỉ lệ ».

Dùng hộp thoại Xác định tên để xác định tên cho công thức hay các phần của công thức mà bạn thường dùng. Để chỉ định các tên cho vùng, hãy

  1. Select a cell or range of cells, then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. The Define Names dialog appears.

  2. Đánh tên của vùng được chọn trong trường Tên. Nhấn nút Thêm. Tên mới đã xác định sẽ hiển thị trong danh sách bên dưới. Nhấn nút OK để đóng hộp thoại.

Bạn cũng có thể đặt tên cho các vùng ô khác trong hộp thoại này bằng cách nhập tên trong trường và sau đó chọn các ô tương ứng.

Nếu bạn nhập tên trong một công thức, sau khi một số kí tự đầu tiên được nhập vào, bạn sẽ thấy tên đầy đủ dưới dạng gợi ý.

Please support us!