Tính hợp lệ của nội dung ô

Với mỗi ô, bạn có thể xác định mục là hợp lệ không. Những mục không hợp lệ trong ô thì sẽ được loại ra.

Biểu tượng Cảnh báo

Quy tắc tính hợp lệ được kích hoạt khi một giá trị mới được nhập vào. Nếu một giá trị không hợp lệ đã được chèn vào ô, hoặc nếu bạn chèn một giá trị vào ô bằng một trong hai cách kéo và thả chuột hoặc chép và dán, thì quy tắc tính hợp lệ này không có hiệu lực.


Biểu tượng Ghi chú

Bạn có thể chọn Công cụ > Dò tìm bất cứ khi nào và chọn lệnh Nhãn dữ liệu sai để hiển thị các ô chứa các giá trị không hợp lệ.


Dùng tính hợp lệ của nội dung ô

  1. Chọn các ô mà bạn muốn xác định một quy tắc tính hợp lệ mới.

  2. Chọn Dữ liệu > Tính hợp lệ.

  3. Trên trang tthẻab Tiêu chuẩn, nhập các điều kiện cho giá trị mới nhập vào trong các ô.

  4. Trong trường Cho phép, nhấn vào một tùy chọn.

  5. Nếu bạn chọn « Số nguyên » thì các giá trị như « 12.5 » sẽ không được phép. Chọn « Ngày » sẽ cho phép thông tin cả trong định dạng ngày tháng địa phương và định dạng của một ngày chuỗi. Tương tự, điều kiện « Giờ » cho phép cá giá trị thời gian chẳng hạn « 12:00 » hoặc các số biểu thị chuỗi thời gian. « Độ dài văn bản » quy định các ô chỉ được chứa văn bản.

    Chọn « Danh sách » để nhập một danh sách các mục hợp lệ.

  6. Chọn điều kiện tiếp theo dưới Dữ liệu. Với những gì bạn chọn, các tùy chọn bổ sung sẽ có thể được chọn.

Sau khi đã quyết định các điều kiện cho tính hợp lệ của ô, bạn có thể sử dụng hai trang thẻ khác để tạo hộp thông điệp:

To display the error message, select Show error message when invalid values are entered.

Biểu tượng Ghi chú

Sau khi thay đổi thao tác cho một ô trên trang thẻ Báo lỗi và nhấn OK để đóng hộp thoại, trước hết bạn phải chọn một ô khác trước khsự thay đổi này xảy ra.


Please support us!