Hàm do người sử dụng quy định

Bạn có thể ứng dụng các hàm do người sử dụng quy định trong LibreOffice Calc theo các cách sau:

Xác định một hàm bằng cách sử dụng LibreOffice Basic

 1. Choose Tools - Macros - Edit Macros.

 2. You will now see the Basic IDE.

 3. In the Object Catalog window, double-click on the module where you want to store your macro.

 4. Enter the function code. In this example, we define a VOL(a; b; c) function that calculates the volume of a rectangular solid with side lengths a, b and c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Chép một hàm sang một tài liệu

Trong giai đoạn 2 của « Xác định một hàm bằng cách sử dụng LibreOffice Basic », trong hộp thoại Vĩ lệnh, bạn đã nhắp chuột lên Sửa. Theo chế độ mặc định, trong trường Vĩ lệnh từ, mô-đun Vĩ lệnh của tôi > Chuẩn > Mô-đun1 được chọn. Thư viện Chuẩn nằm cục bộ trong thư mục người dùng của bạn.

Nếu bạn muốn chép hàm do người sử dụng quy định sang một tài liệu Calc:

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic.

 2. Trong trường Vĩ lệnh từ, hãy chọn Vĩ lệnh của tôi > Chuẩn > Mô-đun1 và nhấn nút Sửa.

 3. Trong IDE Basic, chọn nguồn của hàm do người sử dụng quy định của bạn và chép nó tới bảng nháp.

 4. Đóng IDE Basic.

 5. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic .

 6. Trong trường Vĩ lệnh từ, chọn (Tên của tài liệu Calc) > Chuẩn > Mô-đun1. Nhấn nút Sửa.

 7. Dán nội dung trên bảng nháp vào IDE Basic của tài liệu.

Ứng dụng hàm do người sử dụng quy định trong LibreOffice Calc

Once you have defined the function VOL(a; b; c) in the Basic-IDE, you can apply it the same way as the built-in functions of LibreOffice Calc.

 1. Open a Calc document and enter numbers for the function parameters a, b and c in cells A1, B1, and C1.

 2. Đặt con trỏ vào một ô khác và nhập:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Hàm này sẽ được đánh giá và bạn sẽ thấy kết quả hiển thị trong ô đã chọn.

Please support us!