Thay đổi ô Xem bảng

Để ẩn một cách cố định cột và đầu dòng trong một bảng:

Để ẩn đường lưới:

Please support us!