Xoay bảng (Chuyển vị)

Trong LibreOffice Calc, có một cách để « xoay » một bảng tính để biến các hàng thành cột và cột thành hàng.

  1. Chọn vùng ô mà bạn muốn chuyển vị.

  2. Chọn lệnh Sửa > Cắt.

  3. Nhấn vào ô sẽ là ô bên trái phía trên cùng của kết quả.

  4. Chọn lệnh Sửa > Dán đặc biệt.

  5. Trong hộp thoại, đánh dấu Dán tất cảChuyển vị.

    Và bây giờ khi bạn nhấn OK, các hàng và cột sẽ được chuyển vị cho nhau.

Please support us!