Kết hợp và bỏ kết hợp ô

Bạn có thể chọn các ô gần kề nhau, sau đó kết hợp chúng thành một ô đơn. Ngược lại, bạn có thể lấy một ô lớn được tạo ra nhờ kết hợp các ô đơn với nhau, và chia nó trở lại thành các ô riêng lẻ ban đầu.

Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn chép các ô vào một vùng đích có chứa các ô được trộn, đầu tiên vùng đích sẽ được bỏ trộn ô, rồi các ô đã chép sẽ được dán vào. Nếu các ô đã chép là ô được trộn, chúng vẫn giữ nguyên trạng thái trộn.


Gộp các ô

  1. Tô sáng các ô kề nhau

  2. Choose Format - Merge Cells - Merge Cells. If you choose Format - Merge Cells - Merge and Center Cells, the cell content will be centered in the merged cell.

Splitting Cells

  1. Để con trỏ vào ô cần xẻ.

  2. Choose Format - Merge Cells - Split Cells.

Tham chiếu tới các bảng khác

Please support us!