Filter: Applying Advanced Filters

  1. chép phần đầu cột của vùng trang sẽ được lọc sang một vùng trống của trang, sau đó nhập tiêu chuẩn cho lọc trong một hàng bên dưới phần đầu trang. Dữ liệu được sắp xếp theo chiều ngang trong một hàng sẽ luôn được nối với AND còn dữ liệu được sắp xếp theo chiều dọc trong một cột thường được nối với OR

  2. Khi bạn đã tạo ra một ma trận lọc, hãy chọn vùng trang để lọc. Mở hộp thoại Lọc cấp cao bằng cách chọn Dữ liệu > Lọc > Lọc cấp cao, và xác định các điều kiện lọc.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Ví dụ

Nạp một bảng tính với một lượng lớn các bản ghi. Ta sẽ dùng tài liệu giả thuyết Doanh thu, tuy nhiên bạn có thể dùng bất kì một tài liệu nào. Tài liệu này có cách sắp đặt như sau:

A

B

C

D

E

1

Tháng

Chuẩn

Kinh doanh

Hàng xa xỉ

Bộ

2

Tháng Giêng

125600

200500

240000

170000

3

Tháng Hai

160000

180300

362000

220000

4

Tháng Ba

170000

và vân vân.


Ví dụ: Chép hàng 1 cùng các phần đầu (tên trường) tới hàng 20. Nhập các điều kiện lọc liên kết với OR (hoặc) trong hàng 21, 22, vân vân.

A

B

C

D

E

20

Tháng

Chuẩn

Kinh doanh

Hàng xa xỉ

Bộ

21

Tháng Giêng

22

<160000


Chỉ rõ rằng chỉ có các hàng có giá trị Tháng Giêng trong các ô Tháng OR (hoặc) một giá trị thấp hơn 160000 trong các ô Chuẩn sẽ được hiển thị.

Chọn Dữ liệu > Lọc > Lọc cấp cao, sau đó chọn vùng «A20:E22 ». Sau khi nhấn OK, chỉ có các hàng được lọc mới được hiển thị. Các hàng khác sẽ bị ẩn đi.

Please support us!