Dùng kịch bản

Một kịch bản LibreOffice Calc là một tập hợp các giá trị của ô có thể được dùng trong các phép tính của bạn. Bạn có thể gán tên cho mọi kịch bản trên trang tính. Xác định một vài kịch bản trên cùng một trang tính, mỗi kịch bản với một vài giá trị khác nhau trong các ô đó. Sau đó bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tập hợp các giá trị ô này theo tên của chúng và có thể ngay lập tức quan sát các kết quả. Các kịch bản này là một công cụ để thử nghiệm câu hỏi dạng "what-if" (cái gì sẽ xảy ra nếu...?).

Tự tạo kịch bản cho bạn

Để tạo một kịch bản, chọn tất cả các ô cung cấp dữ liệu cho kịch bản.

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. Chọn Công cụ > Kịch bản. Hộp thoại Tạo kịch bản sẽ mở ra.

  3. Nhập tên cho kịch bản mới và giữ nguyên các trường khác với các giá trị mặc định của chúng. Nhấn OK để đóng hộp thoại. Kịch bản mới của bạn sẽ tự động được kích hoạt.

Dùng kịch bản

Các kịch bản có thể được chọn trong Bộ điều hướng:

  1. Mở Bộ điều hướng với biểu tượng Bộ điều hướng Biểu tượng Bộ điều hướng trên thanh Chuẩn.

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

Trong Bộ điều hướng, bạn có thể thấy các kịch bản được định nghĩa kèm theo lời bình đã được nhập vào khi tạo kịch bản.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn muốn biết giá trị nào trong kịch bản tác động đến các giá trị khác, hãy chọn Công cụ > Dò tìm > Theo vết phụ thuộc. Bạn có thể thấy các mũi tên chỉ tới các ô phụ thuộc trực tiếp vào ô đang xét.


Please support us!