Dùng số làm tròn

Trong LibreOffice Calc, tất cả các số thập phân hiển thị đều được làm tròn tới hai lần số.

Thay đổi việc làm tròn cho các ô được chọn

  1. Đánh dấu tất cả các ô mà bạn muốn thay đổi.

  2. Chọn lệnh Định dạng > Ô và chuyển sang thẻ trang Số.

  3. Trong trường Loại, chọn Số. Dưới Tùy chọn, thay đổi số lần số và nhấn OK để đóng hộp thoại.

To change this everywhere

  1. Chọn tài liệu bằng phím tổ hợp +F6 rồi bấm phím Tab

  2. Chuyển đến trang Tính. Thay đổ số Lần số và nhấn OK để đóng hộp thoại.

Tính toán với các số làm tròn thay cho các giá trị chính xác nội bộ

  1. Chọn tài liệu bằng phím tổ hợp +F6 rồi bấm phím Tab

  2. Chuyển tới trang Tính. Đánh dấu trường Độ chính xác như đã hiển thị và nhấn OK để đóng hộp thoại.

Please support us!