Xác định phạm vi in trên một trang tính

Bạn có thể xác định vùng của các ô trên một bảng tính để in.

Các ô trên trang tính không thuộc vùng in đã được xác định sẽ không được in hoặc xuất. Các trang tính không có vùng in xác định trước cũng không được in hay xuất đến một tập tin PDF, trừ phi tài liệu này sử dụng định dạng tập tin Excel.

Biểu tượng Ghi chú

Với các tập tin được mở trong định dạng Excel, tất cả các trang tính không chứa một vùng in được xác định trước đều vẫn còn được in. Điều này tương tự xảy ra khi bạn xuất bảng tính được định dạng Excel tới một tập tin PDF.


Xác định một vùng in

 1. Chọn các ô bạn muốn in.

 2. Chọn Định dạng > Phạm vi in > Xác định.

Thêm ô vào một vùng in

 1. Chọn các ô bạn muốn thêm vào một vùng in hiện thời.

 2. Chọn Định dạng > Phạm vi in > Thêm.

Gột một vùng in

Dùng công cụ Xem thử chỗ ngắt trang để sửa phạm vi in

Trong ô Xem thử chỗ ngắt trang, phạm vi in và vùng ngắt trang được tô viền màu xanh và được đánh số trang màu xám ở giữa. Vùng không được in có nền xám.

Để xác định một vùng ngắt trang mới, hãy kéo đường viền tới một vị trí mới. Khi bạn xác định một vùng ngắt trang mới, một chỗ ngắt trang tự động sẽ được thay thế bằng chỗ ngắt tạo bằng tay.

Để xem và sửa phạm vi in

 1. Chọn Xem > Xem thử chỗ ngắt trang.

  Biểu tượng Gợi ý

  Để thay đổi hệ số thu/phóng của ô Xem thử chỗ ngắt trang, hãy kích đúp vào giá trị phần trăm trên thanh Trạng thái, và chọn một hệ số thu/phóng mới.


 2. Sửa phạm vi in.

  Để thay đổi kích cỡ của một phạm vi in, kéo viền của vùng đó vào một vị trí mới.

  Biểu tượng Ghi chú

  Để xóa một chỗ ngắt trang thực hiện bằng tay được chứa trong vùng in, hãy kéo viền của chỗ ngắt trang đó ra bên ngoài vùng in.


  Để làm sạch vùng in, kéo viền của vùng đó lên trên viền đối diện của vùng.

 3. Để rời khỏi ô Xem thử chỗ ngắt trang, chọn Xem > Chuẩn.

Please support us!