Xác định số trang để in

Nếu một trang quá lớn so với một tờ giấy in đơn, thì LibreOffice Calc sẽ in trang đó chia đều thành một vài trang. Vì việc ngắt trang tự động không thường xuyên được tiến hành tại các vị trí tối ưu nên bạn có thể tự mình xác định việc phân trang.

  1. Đi đến trang để in.

  2. Chọn Xem > Xem thử chỗ ngắt trang.

  3. Bạn sẽ thấy việc phân tự động các trang tính được thể hiện qua các trang in. Vùng in được tự động tạo ra được chỉ thị bằng các đường màu xanh đậm, và vùng in do người sử dụng quy định được chỉ thị bằng các đường màu xanh nhạt. Chỗ ngắt trang (ngắt hàng và cột) được đánh dấu bằng đường màu đen.

  4. Bạn có thể dùng chuột để chuyển các đường màu xanh. Tiếp đó bạn sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn trong trình đơn ngữ cảnh, bao gồm thêm một vùng in bổ sung, dời thang tỉ lệ và chèn các chỗ ngắt cột và dòng hướng dẫn bổ sung.

Please support us!