In chi tiết trang

khi in môt trang tính, bạn có thể chọn các chi tiết để in:

Để chọn các chi tiết, làm như sau:

  1. Chọn trang mà bạn muốn in.

  2. Choose Format - Page Style.

    Lệnh này không hiển thị nếu trang đã được mở với chế độ bảo vệ khỏi ghi. Trong trường hợp này, hãy nhắp chuột vào biểu tượng Sửa tập tin trên thanh Chuẩn.

  3. Chọn thẻ Trang. Trong vùng In hãy đánh dấu các chi tiết mà bạn muốn in và nhấn nút OK.

  4. In tài liệu.

Please support us!