Chèn và Sửa Ghi Chú

Bạn có thể gán một ghi chú vào mỗi ô bằng cách chọn Chèn > Ghi chú. Ghi chú này sẽ được chỉ thị bằng một hình vuông nhỏ màu đỏ, gọi là vật chỉ thị ghi chú, trong ô đó.

Để hiển thị lời gợi ý trợ giúp cho ô được chọn, hãy sử dụng Dữ liệu > Hợp lệ > Trợ giúp nhập liệu.

Please support us!