Ứng dụng nhiều trang tính

Chọn nhiều trang

The sheet tab of the current sheet is always visible in white in front of the other sheet tabs. The other sheet tabs are gray when they are not selected. By clicking other sheet tabs while pressing you can select multiple sheets.

Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Shift++Page Up hay Page Down để chọn nhiều trang tính một lúc bằng bàn phím.

Hủy bước một lựa chọn

To undo the selection of a sheet, click its sheet tab again while pressing the key. The sheet that is currently visible cannot be removed from the selection.

Tính toán qua nhiểu trang tính

Bạn có thể đề cập tới một vùng các trang tính trong công thức bằng cách chỉ định trang đầu và cuối của vùng, ví dụ =SUM(Sheet1.A1:Sheet3.A1) tổng hợp tất cả các ô A1 trên Bảng1 đến Bảng3.

Please support us!