Ứng dụng nhiều thao tác

Nhiều thao tác trong Cột hay Hàng

Lệnh Dữ liệu > Nhiều thao tác tạo một công cụ dự định cho các câu hỏi dạng "what if". Trong bảng tính của bạn, hãy nhập một công thức để tính kết quả từ các giá trị đã có trong những ô khác. Sau đó, bạn hãy lập một vùng ô để nhập vào một vài giá trị cố định, lệnh Nhiều thao tác sẽ tính kết quả dựa theo công thức đó.

Trong trường Công thức, hãy nhập tham chiếu ô vào công thức có ứng dụng vùng dữ liệu. Trong trường Ô nhập vào cột/hàng, hãy nhập tham chiếu ô vào ô tương ứng có vai trò là một phần của công thức. Điều này được giải thích thông qua ví dụ sau:

Thí dụ

Bạn sản xuất đồ chơi và bán với giá $10 mỗi chiếc. Mối đồ chơi chỉ mất $2 chi phí sản xuất, hơn nữa bạn đã cố định chi phí vào khoảng $10 000 mỗi năm. Hỏi bạn sẽ kiếm được lợi nhuận mỗi năm là bao nhiêu nếu bạn bán ra một số đồ chơi nhất định?

what-if sheet area

Tính toán với một công thức và một biến

 1. Để tính lợi nhuận, trước tiên hãy nhập bất kì một con số nào để chỉ số lượng (hàng bán ra), trong ví dụ này ta lấy 2000. Lợi nhuận được tính theo công thức « Lợi nhuận=Số lượng*(Giá bán-Chi phí trực tiếp) - Chi phí cố định ». Nhập công thức này vào ô B5.

 2. Trong cột D, nhập lượng bán hàng năm, theo trình tự từ trên xuống dưới, ví dụ 500 tới 5000, từng bước 500.

 3. Chọn vùng D2:E11, các giá trị trong cột D và các ô trống dọc theo cột E.

 4. Chọn Dữ liệu > Nhiều thao tác.

 5. Đặt con trỏ trong trường Công thức, nhắp chuột vào ô B5.

 6. Đặt con trỏ trong trường Ô nhập cột và nhắp chuột vào ô B4. Điều này có nghĩa là số lượng của B4 chính là biến trong công thức này, và được thay thế bằng các giá trị trong cột được chọn.

 7. Đóng hộp thoại với nút OK. Bạn có thể thấy lợi nhuận với các đại lượng khác nhau trong cột E.

Tính toán đồng thời với một vài Công thức

 1. Xóa cột E.

 2. Nhập công thức sau trong C5: « = B5/B4 ». Bây giờ bạn hãy tính lợi nhuận hàng năm của mỗi sản phẩm.

 3. Chọn vùng D2:F11, tương ứng 3 cột.

 4. Chọn Dữ liệu > Nhiều thao tác.

 5. Đặt con trỏ trong trường Công thức, chọn ô B5 qua C5.

 6. Đặt con trỏ trong trường Ô nhập cột và nhắp chuột vào ô B4.

 7. Đóng hộp thoại với nút OK. Bạn sẽ thấy kết quả lợi nhuận trong cột E và lợi nhuận hàng năm cho mỗi sản phẩm tron cột F.

Nhiều thao tác giao với hàng và cột

LibreOffice cho phép bạn tiến hành nhiều thao tác chung cho hàng và cột trong đối tượng được gọi như là « bảng chéo ». Ô công thức phải tham chiếu tới vùng dữ liệu được sắp xếp trong cả hàng và cột. Chọn vùng quy định bởi cả hai vùng dữ liệu và hướng tới hộp thoại Nhiều thao tác. Nhập tham chiếu của công thức vào trường Công thức. Trường Ô nhập hàngÔ nhập cột được dùng để nhập tham chiếu vào các ô tương ứng của công thức này.

Tính toán khi có hai biến

Coi cột A và B thuộc cùng một bảng xét bên trên. Bây giờ bạn có thể muốn thay đổi không chỉ số lượng sản phẩm sản xuất ra hàng năm mà cả giá bán, và bạn rất quan tâm đến lợi nhuận thu được trong mỗi trường hợp.

Mở rộng bảng trên. Từ D2 đến D11 chứa các số 500, 1000 và vân vân, cho đến 5000. Từ E1 đến H1 nhập vào các số 8, 10, 15 và 20.

 1. Chọn vùng D1:H11

 2. Chọn Dữ liệu > Nhiều thao tác.

 3. Đặt con trỏ trong trường Công thức, nhắp chuột vào ô B5.

 4. Đặt con trỏ trong trường Ô nhập hàng và nhắp chuột vào ô B1. Điều này có nghĩa là B1, biểu thị giá bán, là một biến được nhập theo chiều ngang (với các giá trị 8, 10. 15 và 20).

 5. Đặt con trỏ trong trường Ô nhập cột và nhắp chuột vào B4. Điều này cho biết B4, biểu thị số lượng, là một biến được nhập theo chiều dọc.

 6. Đóng hộp thoại bằng cách nhấn nút OK. Bạn có thể thấy kết quả lợi nhuận tương ứng với các giá bán khác nhau trong vùng E2:H11.

Please support us!