Navigating Through Sheet Tabs

By default LibreOffice displays one sheet "Sheet1" in each new spreadsheet document. You can add sheets using the (+) button at the bottom of the screen and switch between sheets in a spreadsheet using the sheet tabs.

note

If the sheet tabs are not visible, choose - LibreOffice Calc - View - Sheet tabs to display them at the bottom of the screen.


Thẻ trang tính

Sheet navigation buttons

The navigation buttons are enabled when the number of sheets in the document is greater that the number of sheets displayed in the sheet navigation bar.

Sử dụng các nút điều hướng để hiển thị tất cả các trang tính trong tài liệu của bạn. Nhấn nút ở cực trái hoặc cực phải sẽ tự hiển thị thẻ trang đầu hoặc cuối theo thứ tự. Các nút giữa cho phép người dùng cuộn tiến hoặc lùi giữa các thẻ trang. Để hiển thị một trang tính hãy nhấn chuột lên thẻ của trang đó.

Icon New Sheet

Left click: Adds a new empty sheet to the right of the current sheet.

Right click: Opens a sub menu with all sheets not marked hidden. Click on a sheet name to jump to it. Hidden sheets are not listed in the sub menu.

Please support us!