Di chuyển ô bằng Kéo và Thả

When you drag-and-drop a selection of cells, rows or columns on a Calc sheet, the cells (including the ones in selected rows or columns) normally overwrite the existing cells in the area where you drop. This is the normal overwrite mode.

Note that to drag-and-drop entire rows or columns, you must select the rows or columns you want to move (or copy) first, then start dragging from selected cells, not from the row or column headers (cells would be deselected by this).

Nếu bạn giữ phím trong khi thả chuột, chế độ chèn sẽ được kích hoạt.

  1. Trong chế độ chèn, các ô hiện hữu mà bạn nhả chuột vào đó sẽ được chuyển sang bên phải hay xuống dưới, và các ô được nhả sẽ được chèn vào các vị trí trống mà không bị ghi đè lên.

  2. Hộp các ô được di chuyển bao quanh sẽ trông khác đi trong chế độ chèn.

    Trong chế độ ghi đè, bạn có thể thấy tất cả bốn đường viền xung quanh vùng được chọn. Trong chế độ chèn, bạn chỉ thấy viền bên trái khi các ô đích sẽ được dời sang bên phải. Bạn chỉ thấy viền bên trên khi các ô đích được dời xuống dưới.

    Việc vùng đích được chuyển sang phải hay xuống đáy phụ thuộc vào khoảng cách giữa các ô nguồn và ô đích, nếu bạn di chuyển trong cùng một trang tính. Và sẽ phụ thuộc vào số các ô ngang và ô dọc trong vùng được di chuyển, nếu bạn chuyển sang một trang tính khác.

  3. Nếu bạn di chuyển các ô trong chế độ chèn trong cùng hàng (chỉ hàng ngang) thì sau khi chèn, tất cả các ô này sẽ được chuyển sang bên trái để lấp đầy vùng nguồn.

In both modes, you can hold down the key, or +Shift keys while you release the mouse button to insert a copy or a link, respectively.

Phím được bấm trong khi nhả chuột

Kết quả

Không có phím

Các ô được di chuyển và ghi đè lên những ô này trong vùng đích. Các ô nguồn đã được làm trống.

Tổ hợp phím +Shift

Các ô được chép và ghi đè lên những ô này trong vùng đích. Các ô nguồn giữ nguyên.

Tổ hợp phím +Shift

Liên kết tới các ô nguồn được chèn và ghi đè lên những ô trong vùng đích. Các ô nguồn được giữ nguyên.

Phím

Các ô được dời và làm dịch chuyển những ô trong vùng đích sang bên phải hoặc xuống dưới. Các ô nguồn được làm trống, ngoại trừ khi bạn dời chúng trong cùng hàng trên cùng trang tính.

Nếu bạn dời trong cùng hàng trên cùng trang tính, các ô tại vùng nguồn sẽ di chuyển sang bên phải, và sau đó cả hàng sẽ di chuyển để phủ đầy vùng nguồn.

Tổ hợp phím +Shift

Các ô được chép và di chuyển những ô trong vùng đích sang bên phải hay xuống đáy. Các ô nguồn được giữ nguyên.

Tổ hợp phím +Shift

Liên kết với các ô nguồn được chèn và làm di chuyển những ô trong vùng đích sang bên phải hoặc xuống dưới. Các ô nguồn được giữ nguyên.


Please support us!