Nhập Công thức Ma trận

Sau đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhập một công thức ma trận, không đi vào chi tiết của các hàm ma trận.

Giả sử bạn đã nhập 10 số trong cột A và B (A1:A10 và B1:B10), và bạn muốn tính tổng của mỗi hàng trong cột C.

  1. Dùng chuột, chọn vùng C1:C10 trong đó các kết quả sẽ được hiển thị.

  2. Nhấn phím F2 hoặc nhắp chuột vào dòng nhập của thanh Công thức.

  3. Nhập dấu bằng (=).

  4. Chọn vùng A1:A10, nơi sẽ chứa các giá trị đầu tiên của công thức tổng.

  5. Nhấn phím (+) từ vùng số trên bàn phím.

  6. Chọn các số trong cột thứ hai trong các ô B1:B10.

  7. Kết thúc nhập liệu vào ma trận bằng tổ hợp phím Shift++Enter.

Vùng ma trận tự động được bảo vệ tránh khỏi những thay đổi, chẳng hạn như xóa hàng hay cột. Tuy nhiên, cũng có thể sửa bất kì một định dạng nào, ví dụ như nền trong ô.

Please support us!