Chọn nhiều ô

Chọn một vùng vuông góc

Ấn giứ nút chuột, kéo từ một góc tới góc đối diện chéo của vùng.

Đánh dấu một ô đơn

Thực hiện một trong số thao tác sau:

Chọn các ô phân tán khác nhau

Thực hiện một trong số thao tác sau:

Chuyển chế độ đánh dấu

Trên thanh trạng thái, nhắp chuột vào hộp ghi chú CHUẨN / MỞ RỘNG / THÊM để chuyển chế độ đánh dấu

Nội dung trường

Hiệu ứng của việc nhắp chuột

CHUẨN

Thao tác nhắp chuột sẽ chọn ô mà bạn đã đặt chuột vào đó. Xóa dấu tất cả các ô đã được đánh dấu.

MỞ RỘNG

A mouse click marks a rectangular range from the current cell to the cell you clicked. Alternatively, Shift-click a cell.

THÊM

Nhấn chuột trong một ô sẽ thêm vào những ô đã được đánh dấu sẵn. Nhấn chuột tiếp vào một ô được đánh dấu sẽ bỏ dấu đi. Một cách khác là nhấn chuột trong khi giữ .


Please support us!