Hướng dẫn Sử dụng LibreOffice Calc

Trên trang trợ giúp LibreOffice chung, bạn có thể tìm các hướng dẫn thích hợp với mọi mô-đun, v.d. thao tác trình đơn và cửa sổ, tùy chỉnh LibreOffice, nguồn dữ liệu, bộ sưu tập và chức năng kéo thả.

Muốn xem trợ giúp về mô-đun khác thì chuyển đổi sang trợ giúp về nó, dùng hộp tổ hợp trong vùng dịch chuyển.

Định dạng Bảng và Ô

Hàng hay cột đông cứng dạng đầu trang

Tô sáng các số âm

Các ô có định dạng tiền tệ

Deactivating Automatic Changes

Định dạng Bảng tính

Áp dụng Tự động Định dạng cho một Phạm vi Ô đã Chọn

Selecting Themes for Sheets

Gán định dạng theo công thức

Áp dụng Định dạng có điều kiện

Undoing Direct Formatting for a Document

Copying to Multiple Sheets

Chọn nhiều ô

Merge and Unmerge Cells

Định dạng số thập phân

Định dạng số do người sử dụng quy đinh

Định dạng Số dưới dạng Văn bản

Đổi văn bản thành số

Chèn và Sửa Ghi Chú

Đặt lại tên trang tính

Thay đổi chiều cao hàng hay chiều rộng cột

Thay đổi ô Xem bảng

Dùng số làm tròn

Chỉ sao chép các ô được hiển thị

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Inserting Line Breaks in Cells

Xoay văn bản

Viết văn bản nhiều dòng

Chỉ số trên/dưới trong văn bản

Inserting Special Characters

Changing the Color of Text

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Recording Changes

Nhập các Giá trị và Công thức

Nhập giá trị

Tính dùng Công thức

Hiển thị Công thức hay Giá trị

Nhập công thức

Chép công thức

Tính toán trong Bảng tính

Tính toán với Ngày và Thời gian

Tính hiệu thời gian

Nhập phân số

Nhập số bắt đầu bằng số 0

Ứng dụng nhiều trang tính

Navigating Through Sheet Tabs

Tự động điền dữ liệu dựa vào các ô liền kề

Áp dụng Danh sách Sắp xếp

Ứng dụng bộ lọc

Áp dụng Tự động Lọc

Applying Advanced Filters

Chỉ sao chép các ô được hiển thị

Nhập Công thức Ma trận

Xoay bảng (Chuyển vị)

Hàm do người sử dụng quy định

Nhập Tham chiếu

Đặt tên ô

Nhận Tên dưới dạng địa chỉ

Tham chiếu ô bằng cách Kéo Thả

Địa chỉ và Tham chiếu, Tuyệt đối và Tương đối

Tham chiếu từ URL

Tham chiếu tới các bảng khác

Nhập Công thức Ma trận

Chèn Dữ liệu bên Ngoài vào Bảng (WebQuery)

Phạm vi Cơ sở Dữ liệu trong Bảng

Xác định phạm vi Cơ sở dữ liệu

Lọc phạm vi ô

Sắp xếp vùng cơ sở dữ liệu

Phép tính Cấp cao

DataPilot

Tạo các bảng DataPilot

Sửa các bảng DataPilot

Lọc các bảng DataPilot

Cập nhật bảng DataPilot

Xoá các bảng DataPilot

Chọn các phạm vi đầu ra DataPilot

Kết hợp dữ liệu

Ứng dụng Tìm mục tiêu

Ứng dụng nhiều thao tác

Tính hợp lệ của nội dung ô

Dùng kịch bản

In và Xem thử trang

Xác định phạm vi in trên một trang tính

In chi tiết trang

Xác định số trang để in

In trang theo tính định dạng nằm ngang

In hàng hoặc cột trên mọi trang

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Nhập và Xuất Tài liệu

Mở và lưu các tập tin CSV

Nhập và xuất các tập tin văn bản

Nhập và Xuất các tập tin dBASE

Lưu và Mở bảng tính theo HTML

Sending Documents as Email

Opening documents saved in other formats

Saving Documents in Other Formats

Linh tinh

Phím tắt (LibreOffice Khả năng truy cập đến Calc)

Pasting Contents in Special Formats

Changing Your Working Directory

Giữ ô không thay đổi

Bỏ bảo vệ cho các ô

Hàng hay cột đông cứng dạng đầu trang

Chèn và Sửa Ghi Chú

Xoay bảng (Chuyển vị)

Hàm do người sử dụng quy định

Chèn Dữ liệu bên Ngoài vào Bảng (WebQuery)

Năm 19xx/20xx

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Recording a Macro

Please support us!