Hàng hay cột đông cứng dạng đầu trang

Nếu bạn có các hàng hay cột dữ liệu dài mở rộng vượt quá vùng hiển thị của bảng tính, bạn có thể làm đông chúng lại, điều này giúp bạn có thể nhìn được các hàng và cột trong khi cuộn qua phần còn lại của dữ liệu.

  1. Chọn hàng bên dưới, hoặc cột bên phải của hàng hoặc cột đó mà bạn muốn để chúng trong vùng bị làm đông. Tất cả các hàng bên trên hay các cột ở bên trái vùng chọn đều bị làm đông.

    Để đông cứng cả hàng và cột, chọn ô ở bên dưới hàng đó và ở bên phải của cột mà bạn muốn làm đông.

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

Biểu tượng Ghi chú

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn muốn in một hàng nào đó trên tất cả các trang của tài liệu, hãy chọn Định dạng > Phạm vi in > Sửa.


Please support us!