Nhập số bắt đầu bằng số 0

Có nhiều cách để nhập các số nguyên bắt đầu bằng số 0:

Nếu bạn muốn ứng dụng một định dạng số vào một cột các số trong định dạng văn bản (ví dụ, văn bản « 000123 » trở thành số « 123 »), hãy làm như sau:

  1. Chọn cột có các ký số được tìm thấy trong định dạng văn bản. Đặt định dạng ô trong cột đó thành « Số ».

  2. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. Check Regular expressions

  6. Check Current selection only

  7. Click Replace All

Please support us!