Lưu và Mở bảng tính theo HTML

Lưu bảng tính theo HTML

LibreOffice Calc lưu tất cả các trang tính của một tài liệu Calc với nhau dưới dạng tài liệu HTML. Ở phần đầu của tài liệu HTML, một tiêu đề và một danh sách các siêu liên kết tự động được thêm vào mà dẫn đến các trang tính riêng lẻ trong tài liệu.

Các số được thể hiện dưới dạng viết. Hơn nữa, trong thẻ HTML <SDVAL>, giá trị số nội bộ chính xác được viết ra do đó sau khi mở tài liệu HTML bằng LibreOffice, bạn sẽ biết là mình đã có các giá trị chính xác.

  1. Để lưu tài liệu Calc hiện thời dưới dạng HTML, chọn Tập tin > Lưu dạng.

  2. Trong hộp danh sách Lưu dạng Kiểu, trong vùng với các bộ lọc LibreOffice Calc khác, chọn tập tin dạng « Tài liệu HTML (LibreOffice Calc) ».

  3. Nhập Tên tập tin và nhấn Lưu.

Mở Bảng tính theo HTML

LibreOffice đưa ra các bộ lọc khác nhau để mở các tập tin HTML có thể được chọn dưới Tập tin > Mở trong hộp danh sách Tập tin kiểu.

Please support us!