Ứng dụng Tìm mục tiêu

Với sự trợ giúp của chức năng Tìm Mục Tiêu, bạn có thể tính một giá trị mà, làm một phần của công thức, dẫn đến kết quả mà bạn chỉ định cho công thức. Vì vậy bạn xác định công thức với một vài giá trị cố định và một giá trị biến và kết quả cho công thức.

Ví dụ về Tìm Mục Tiêu

Để tính lãi hàng năm (I), hãy tạo một bảng với các giá trị về tư bản (C), số năm (n) và tỉ lệ lãi xuất (i). Công thức sẽ là:

I = C * n* i

Giả sử tỉ lệ lãi xuất i là 7.5% và số năm n là 1 năm không đổi. Tuy nhiên, bạn muốn biết lượng tư bản đầu tư C đã được thay đổi ở mức nào để có thể đạt được mức lợi nhuận thu lại cụ thể I. Với ví dụ này, hãy tính toán lượng tư bản C được yêu cầu nếu bạn muốn thu được một lợi nhuận hàng năm $15 000.

Nhập mỗi giá trị cho Tư bản C (một giá trị tùy ý dạng $100 000), số năm n (1), và tỉ lệ lãi xuất i (7.5%) trong mỗi ô. Nhập công thức để tính lãi xuất I trong một ô khác. Thay cho C, n, và i, hãy sử dụng tham chiếu tới ô với giá trị tương ứng.

  1. Đặt con trỏ vào ô chứa lãi xuất I, và chọn Công cụ > Tìm Mục Tiêu. Hộp thoại Tìm mục tiêu sẽ mở ra.

  2. Ô đúng đã được nhập trong trường Ô công thức.

  3. Đặt con trỏ vào trong trường Ô biến đổi. Trong trang tính, nhấn vào ô chứa giá trị cần thay đổi, trong ví dụ này, đó chính là ô chứa giá trị tư bản C.

  4. Nhập kết quả dự kiến của công thức vào hộp văn bản Giá trị đích. Trong ví dụ này, giá trị là 15 000. Nhấn OK.

  5. Một hộp thoại xuất hiện sẽ cho bạn biết Tìm mục tiêu đã thành công. Nhấn để nhập kết quả vào ô với giá trị biến đổi.

Please support us!