Tính dùng Công thức

Mọi công thức đều bắt đầu với dấu bằng « = ». Các công thức có thể chứa các số, văn bản, toán tử số học, toán tử logic, hay hàm.

Biểu tượng Gợi ý

Nên nhớ là các toán tử số học cơ bản (+, -, *, /) có thể được dùng trong các công thức theo quy luật « Nhân chia trước cộng trừ sau ». Thay vì viết « =SUM(A1:B1) » bạn có thể viết « =A1+B1 ».


Biểu tượng Gợi ý

Dấu ngoặc đơn cũng có thể được sử dụng. Kết quả của công thức « =(1+2)*3 » khác so với kết quả của « =1+2*3 ».


Đây là một số ví dụ về công thức phép tính LibreOffice Calc

=A1+10

Hiển thị nội dung của ô A1 cộng với 10.

=A1*16%

Hiển thị 16% nội dung của A1.

=A1 * A2

Hiển thị kết quả của phép nhân A1 với A2.

=ROUND(A1;1)

Hiển thị nội dung của ô A1 được làm tròn thành chỉ một lần số.

=EFFECTIVE(5%; 12)

Tính mức lãi hiệu ứng của 5% lãi danh nghĩa hàng năm với 12 lần trả một năm.

=B8-SUM(B10:B14)

Tính hiệu B8 trừ đi tổng số ô từ B10 tới B14.

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Tính tổng các ô B10 tới B14 và cộng thêm giá trị vào B8.


Cũng có thể lồng thêm các hàm vào công thức, như trong ví dụ. Bạn cũng có thể lồng các hàm vào trong hàm. Trợ lý Hàm trợ giúp bạn với các hàm lồng ghép.

Please support us!