Nhập công thức

Bạn có thể nhập công thức bằng một số cách sau: sử dụng các biểu tượng, hay gõ trên bàn phím, hoặc kết hợp cả 2 cách trên.

  1. Chọn ô mà bạn muốn điền công thức vào.

  2. Click the Formula icon on the Formula Bar.

    Bạn sẽ thấy một dấu bằng trong dòng nhập và có thể bắt đầu nhập công thức.

  3. Sau khi nhập các giá trị yêu cầu, nhấn phím Enter hoặc nút Chấp nhận để chèn kết quả vào trong ô kích hoạt. Nếu bạn muốn xóa mục trong dòng nhập, hãy ấn phím Esc hoặc nút Thôi.

Bạn cũng có thể nhập trực tiếp các giá trị và công thức vào ô, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy con trỏ nhập. Các công thức phải luôn được bắt đầu với dấu bằng.

Bạn cũng có thể nhấn phím + hoặc - trên vùng số của bàn phím để bắt đầu nhập một công thức. Nhớ là phải luôn bật phím khoá con số NumLock. Ví dụ như, hãy nhấn các phím trong chuỗi sau:

+ 5 0 - 8 Enter

Bạn sẽ thấy kết quả 42 trong ô. Ô này chứa công thức =+50-8.

Biểu tượng Ghi chú

If you are editing a formula with references, the references and the associated cells will be highlighted with the same color. You can now resize the reference border using the mouse, and the reference in the formula displayed in the input line also changes. Show references in color can be deactivated under - LibreOffice Calc - View.


Biểu tượng Gợi ý

Nếu bạn muốn xem phép tính các phần tử riêng lẻ của một công thức, hãy chọn các phần tử tương ứng và nhấn phím F9. Ví dụ như, trong công thức « =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12) » chọn phần « SUM(C1:D12) » và nhấn F9 để xem tổng số phụ cho phần này.


Nếu có một lỗi xuất hiện trong khi lập công thức, thì một thông điệp báo lỗi sẽ xuất hiện trong ô hiện thời.

Please support us!