Chép công thức

Có nhiều cách khác nhau để chép công thức. Một cách gợi ý là:

  1. Chọn ô chứa công thức.

  2. Chọn Sửa > Chép, hoặc nhấn + C để chép.

  3. Chọn ô mà bạn muốn chép công thức vào đó

  4. Chọn Sửa > Chép, hoặc nhấn +V. Công thức sẽ được đặt vàp ô mới.

Nếu bạn muốn chép một công thức vào nhiều ô, có một cách dễ dàng và nhanh chóng để chép vào các vùng ô bên cạnh.

  1. Chọn ô chứa công thức.

  2. Đặt chuột lên phía dưới bên phải viền được tô sáng của ô, và tiếp tục giữ chuột kéo xuống cho đến khi con trỏ chuyển tới một ký hiệu chữ thập.

  3. Tiếp tục nhấn chuột trong khi kéo xuống hoặc tới phía bên phải trên tất cả các ô để chép công thức vào ô mà bạn muốn.

  4. Khi bạn thả chuột ra, công thức sẽ được sao vào trong các ô và tự động điều chỉnh.

Nếu bạn không muốn các giá trị và văn bản tự điều chỉnh, hãy giữ phím trong khi kéo. Tuy nhiên, các công thức do đó luôn luôn được điều chỉnh.

Please support us!