Định dạng số do người sử dụng quy đinh

Bạn có thể xác định kiểu định dạng số cho riêng mình để hiển thị các số trong phép tính LibreOffice Calc.

Ví dụ như: để hiển thị số « 10 200 000 » có dạng 10,2 triệu :

  1. Chọn các ô mà bạn muốn ứng dụng một định dạng mới do người sử dụng quy định.

  2. Chọn Định dạng > Ô > Số.

  3. Trong hộp danh sách Loại, chọn « Tự xác định ».

  4. Trong hộp văn bản Mã định dạng, nhập vào mã sau:

    0.0,, "Million"

  5. Nhấn vào nút OK

Bảng sau cho thấy các hiệu ứng của việc làm tròn, dấu tách hàng nghìn (,), dấu tách thập phân (.) và ký tự giữ chỗ « # » và « 0 ».

Số

.#,, "Million"

0.0,, "Million"

#,, "Million"

10200000

10.2 triệu

10.2 triệu

10 triệu

500000

.5 triệu

0.5 triệu

1 triệu

100000000

100. triệu

100.0 triệu

100 triệu


Please support us!