Định dạng Bảng tính

Định dạng Văn bản trong một Bảng tính

  1. Chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

  2. Chọn các thuộc tính văn bản được ưa thích từ thanh Định dạng. Bạn cũng có thể chọn Định dạng > Ô. Hộp thoại Định dạng ô sẽ xuất hiện, từ đó bạn có thể chọn các thuộc tính văn bản đa dạng trên trang thẻ Phông.

Định dạng Số trong một Bảng tính

  1. Chọn các ô chứa các số mà bạn muốn định dạng.

  2. Để định dạng các số trong định dạng tiền tệ mặc định hay dưới dạng phần trăm, hãy chọn các biểu tượng trên thanh Định dạng. Với các định dạng khác, chọnĐịnh dạng > Ô. Bạn có thể chọn từ các định dạng định sẵn hoặc tự mình xác định trên trang thẻ Số.

Định dạng Viền và Nền cho các Ô và Trang

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. Để áp dụng các thuộc tính định dạng vào một bảng tổng thể, hãy chọn Định dạng > Trang. Ví dụ, bạn có thể xác định phần đầu trang hay chân trang sẽ xuất hiện trên mỗi trang được in.

Biểu tượng Ghi chú

Một bức ảnh mà bạn đã nạp với Định dạng > Trang > Nền chỉ hiện thị khi in hoặc khi xem thử trang. Để cũng mở một ảnh nền trên màn hình, chèn ảnh đồ họa bằng cách chọn Chèn > Ảnh > Từ tập tin và đặt ảnh đằng sau các ô bằng cách chọn Định dạng > Sắp đặt > Xuống dưới. Sử dụng Bộ điều hướng.


Please support us!