Định dạng Bảng tính

Định dạng Văn bản trong một Bảng tính

  1. Chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

  2. Chọn các thuộc tính văn bản được ưa thích từ thanh Định dạng. Bạn cũng có thể chọn Định dạng > Ô. Hộp thoại Định dạng ô sẽ xuất hiện, từ đó bạn có thể chọn các thuộc tính văn bản đa dạng trên trang thẻ Phông.

Định dạng Số trong một Bảng tính

  1. Chọn các ô chứa các số mà bạn muốn định dạng.

  2. Để định dạng các số trong định dạng tiền tệ mặc định hay dưới dạng phần trăm, hãy chọn các biểu tượng trên thanh Định dạng. Với các định dạng khác, chọnĐịnh dạng > Ô. Bạn có thể chọn từ các định dạng định sẵn hoặc tự mình xác định trên trang thẻ Số.

Định dạng Viền và Nền cho các Ô và Trang

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. To apply formatting attributes to an entire sheet, choose Format - Page Style. You can define headers and footers, for example, to appear on each printed page.

Biểu tượng Ghi chú

An image that you have loaded with Format - Page Style - Background is only visible in print or in the print preview. To display a background image on screen as well, insert the graphic image by choosing Insert - Image - From File and arrange the image behind the cells by choosing Format - Arrange - To Background. Use the Navigator to select the background image.


Please support us!