Tìm và thay thế trong bảng tính Calc

Trong các tài liệu bảng tính, bạn có thể tìm từ, công thức và kiểu dáng. Bạn có thể điều hướng từ một kết quả tới kết quả tiếp theo, hoặc bạn có thể tô sáng đồng thời tất cả các ô tương ứng, sau đó ứng dụng một định dạng khác hoặc thay thế nội dung ô bằng một nội dung khác.

Hộp thoại Tìm và Thay thế

Các ô có thể chứa văn bản hoặc số đã trực tiếp được nhập vào như trong một tài liệu văn bản. Nhưng các ô cũng có thể chứa văn bản hay các số dưới dạng kết quả của một phép tính. Ví dụ như, nếu một ô chứa công thức « =1+2 » cho kết quả 3. Bạn phải quyết định nên tìm 1 và 2 riêng từng cái, hay tìm 3.

Tìm công thức hay giá trị

Bạn có thể xác định trong hộp thoại Tìm và Thay thế để tìm các phần của công thức hay các kết quả của một phép tính.

  1. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế để mở hộp thoại Tìm và Thay thế.

  2. Nhấn vào nút Chọn nhiều để mở rộng hộp thoại.

  3. Chọn mục « Công thức » hay « Giá trị » trong hộp danh sách Tìm trong.

Nếu chọn « Công thức » bạn sẽ tìm được các phần của công thức.

Nếu chọn « Giá trị », bạn sẽ tìm thấy các kết quả của phép tính.

Biểu tượng Ghi chú

Cell contents can be formatted in different ways. For example, a number can be formatted as a currency, to be displayed with a currency symbol. These symbols are included in searches when the Formatted Display search option is activated.


Tìm văn bản

  1. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế để mở hộp thoại Tìm và Thay thế.

  2. Enter the text to find in the Find text box.

  3. Nhấn vào hoặc nút Tìm hoặc nút Tìm tất cả.

Khi bạn nhấn Tìm, chương trình Calc sẽ chọn ô kế tiếp có chứa văn bản đã ghi rõ. Bạn có thể xem và chỉnh sửa văn bản, sau đó lại nhấn tiếp Tìm để chuyển tới ô tìm thấy tiếp theo.

  1. Nếu bạn đóng hộp thoại lại, bạn có thể nhấn tổ hợp phím +Shift+F để tìm ô tiếp theo mà không cần mở lại hộp thoại.

  2. By default, Calc searches the current sheet. Check the All sheets box to search through all sheets of the document.

Khi bạn chọn Tìm tất cả, chương trình Calc sẽ chọn tất cả các ô có chứa mục đã ghi rõ. Bây giờ, chẳng hạn, bạn có thể thực hiện một số thao tác như bôi đậm tất cả các ô tìm thấy, hoặc ứng dụng một kiểu dáng ô cho tất cả cùng một lúc.

Bộ điều hướng

  1. Chọn lệnh Sửa > Bộ điều hướng để mở cửa sổ Bộ điều hướng

Bộ điều hướng là công cụ chính để tìm và chọn đối tượng.

Sử dụng Bộ điều hướng để chèn đối tượng và liên kết trong cùng tài liệu hoặc từ các tài liệu mở khác.

Please support us!