Ứng dụng bộ lọc

Bộ lọc và bộ lọc cấp cao giúp bạn làm việc trên một số hàng (bản ghi) đã được lọc trong chuỗi dữ liệu. Trong các bảng tính LibreOffice, có rất nhiều khả năng để sử dụng bộ lọc.

  1. Một ứng dụng của chức năng Lọc tự động là nhanh chóng thu hẹp việc hiển thị cho các bản ghi có các đầu mục giống nhau trong một trường dữ liệu.

  2. Trong hội thoại Lọc, bạn cũng có thể xác định các vùng chứa các giá trị trong trường dữ liệu cụ thể. Bạn có thế dùng bộ lọc tiêu chuẩn để kết nối đến ba điều kiện với một trong hai toán tử logic AND hoặc OR.

  3. Lọc cao cấp vượt quá giới hạn 3 điều kiện và cho phép lên tới tổng 8 điều kiện lọc. Với bộ lọc cao cấp bạn có thể nhập trực tiếp các điều kiện vào trong bảng tính.

Biểu tượng Gợi ý

To remove a filter, so that you see all cells again, click inside the area where the filter was applied, then choose Data - Filter - Reset Filter.


Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn lựa chọn nhiều hàng từ một vùng ở đó đã áp dụng một bộ lọc, vùng chọn này có thể bao gồm cả hai các hàng hiện rõ và các hàng bị bộ lọc ẩn. Sau đó, nếu bạn áp dụng định dạng, hoặc xoá những hàng được chọn, thì hành động này chỉ áp dụng cho những hàng hiện rõ. Không ảnh hưởng đến hàng ẩn.


Biểu tượng Ghi chú

Đây là mặt đối lập với hàng bạn đã tự ẩn dùng câu lệnh Định dạng > Hàng > Ẩn hàng. Hàng bị ẩn bằng tay thì cũng bị xoá khi bạn xoá một vùng chọn chứa nó.


Please support us!