Copying to Multiple Sheets

Trong bảng tính LibreOffice Calc, bạn có thể chèn các giá trị, văn bản hay công thức được sao đồng thời vào các bảng đã chọn trong cùng tài liệu.

Please support us!